ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៣១​ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩​ – CEN