បេស​កក​ម្ម១០​ខេត្ត តបតា​មពាក្យ​បណ្ដឹង​១៦​ករណី ត្រូវបានលើកឡើងក្នុ​ង​អង្គប្រ​ជុំប្រ​ចាំខែ​ – CEN