អាស៊ាន និង សហភាពអឺ​រ៉ុ​បមាន ទំនាក់ទំនង ​ខាងផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងនយោបាយ ជាងបួនទសវត្សរ៍ហើ​យ​ – CEN