ទឹកខ្មេះ​ប៉ោម “​មិត្ត​ដ៏​ជិតស្និទ​” ចំពោះ​សុខភាព​និង​សម្ផស្ស​ – CEN