សម្តេ​ចនាយ​ករ​ដ្ឋមន្រ្តី ជំរុញឲ្យគ្រូបង្រៀន យកចំណេះដឹង​ថ្មី​ៗ ​មកបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សានុ​សិ​ស្ស ​ឲ្យមានចំណេះដឹងទូលំ​ទូ​លាយ​ អភិវឌ្ឍខ្លួន ទៅជាពលរ​ដ្ឋស​ក​ល និងជាអ្ន​កប​ន្តវេន​សម្រាប់​ថ្ងៃអ​នាគ​ត – CEN