កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង ៣ប្រភេទ បានធ្វើការហ្វឹកហាត់រួម​គ្នា​ – CEN