ខែតុលា​ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍ​ន៍ក​ម្ពុ​ជា អនុម័តគម្រោងវិនិ​យោ​គចំនួ​ន១៩ មានទុនវិនិយោគជាង១២០​លានដុ​ល្លារ – CEN