សូម​បងប្អូន​ត្រូវមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ ចំពោះ​ឆ្នាំង​សាក ឬ​ខ្សែ​កាស​ទូរស័ព្ទ ដែល​មិនមាន​ការធានា​ត្រឹមត្រូវ បណ្ដាល​ឲ្យ​នារី​ម្នាក់ ត្រូវ​ចរន្តអគ្គិសនី ឆក់​ស្លាប់​ – CEN