កម្ពុជា និង JICA ចុះហត្ថលេខា​លើ កិច្ចព្រមព្រៀង​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង សម្រាប់​គម្រោង អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​បង្ហូរទឹក​កខ្វក់​ក្នុ​​ង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រមាណ​ជា ២៧ លាន​ដុល្លារ​ – CEN