ដឹងច្បាស់ហើ​យ​!​ មនុស្ស ៣៩នាក់ដែលស្លាប់ក្នុងទូ​រ​កុង​តឺណឺ នៅអ​ង់គ្លេស ជាជនជាតិវៀត​ណា​មទាំ​ងអ​ស់ – CEN