ការត្រួតពិនិត្យ​ការអនុវត្ត UNCAC នៅ​កម្ពុជា ត្រូវបាន​មជ្ឈដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ទទួលស្គាល់ថា មាន​លក្ខណៈ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ និង​បើកចំហ​ប្រកបដោយ​តម្លាភាព​ – CEN