គ្រូ​បង្គោល U19 កម្ពុជា ប្តេជ្ញាចិត្ត​ថា​នឹង​ត្រូវតែ​ខិតខំ​ឲ្យ​អស់ពី​លទ្ធភាព – CEN