មិនដែល! មានផ្ទៃពោះ៦ខែហើយ តែ​បង្ហាញ​ទំហំ​ផ្ទៃ​ពោះ​វិញកប់ រាបស្មើ​ក្រមុំ​សុំ​ខ្មាស – CEN