ចាប់​ខ្លួន​​បុរ​ស​ម្នាក់ ​​តាំងខ្លួន​ជា​ឯកឧត្តម ហើយ​ដើរ​ឆបោ​ក​​ពល​រដ្ឋ ​ក្នុង​​រឿង​​ទិញ​​ដីធ្លី នៅខេត្តសៀ​មរា​ប – CEN