និយាយ​ផ្ទៃក្នុង​ស្តាប់​មិនបាន មានតែ​ប្រកាស​ជា​សាធារណៈ​ – CEN