រៀបចំវ​គ្គប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល កសាងសមត្ថភាពដល់សមា​ជិ​កគ​ណៈកម្ម​ការខេ​ត្តស្វាយ​រៀង សម្រាប់អនុវត្តគោល​នយោ​បាយ​ជាតិ ស្ដីពីមុខរបរ និងការងារ – CEN