អាជ្ញា​ធ​រវៀត​ណាម ចាប់បានជនសង្ស័យប​ន្ថែ​ម​ទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លា​ប់​មនុស្ស ៣៩នាក់នៅក្នុងកុងតឺណឺអ​ង់​គ្លេស​ – CEN