តួនាទីព្រះរាជអាជ្ញា​ ក្នុងការប្រយុទ្ធ​ប្រ​ឆាំង​អំពើ​ជួ​ញដូ​​រមនុស្ស នៅក្នុ​ងតំបន់ – CEN