តំណាងរាស្រ្តហុងកុង ត្រូវអ្នកគាំទ្រក្លែងក្លាយ​ចា​ក់ឲ្យ​របួស ពេលកំពុងធ្វើយុទ្ធ​ធ​នាការ​បោះ​ឆ្នោត – CEN