ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំ​ង សន្យាថា​នឹង​ជំរុញ​អ្នកវិនិយោគ​បារាំង​ឱ្យមក​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN