រដ្ឋាភិបាល នឹង​ចំណាយ​ទឹកប្រាក់​ជាង ២០០​លាន​ដុល្លារ ស្ថានភាព​ផ្លូវ​៣៤​ខ្សែ ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ – CEN