សម្ដេចតេជោ ៖ ប្រកាសផ្ស​ព្វ​ផ្សាយឲ្យប្រើប្រា​ស់ជាផ្លូ​វកា​រនូ​វ ផែនកា​រយុទ្ធ​សាស្ត្រអ​ភិវឌ្ឍ​ន៍ជា​តិឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ – CEN