ប្រកា​សចូ​លកា​ន់មុ​ខតំណែ​ងអភិ​បាល​រង នៃគណៈអភិបា​ល​ស្រុកកំ​ពង់​រោទិ៍ – CEN