ធនាគារ EIB របស់ EU យល់ព្រម​ផ្តល់​ថវិកា​សម្រាប់ ធ្វើការ​អនុវត្ត​ផែន​ការងារ​វិនិយោគ លើ​វិស័យ​ទឹក​នៅ​កម្ពុជា រយៈពេល​វែង ២០១៩-២០៣៣ – CEN