អភិបាលរាជធានី ប្រាប់កីឡាករអុំទូកថា ចិត្តជា​កីឡា ទោះចា​ញ់ឬឈ្នះ ជារឿងធម្មតា – CEN