តំណាង​កម្ពុជា​ប្រចាំ​អង្គការសហប្រជាជាតិ ឆ្លើយតប​នឹង​របាយការណ៍​របស់ អ្នកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត លើ​បញ្ហា​សិទ្ធិសេរីភាព​ក្នុងការ​បញ្ចេញមតិ យោបល់ និង​ការជួបប្រជុំ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN