ស្ថានទូតអា​មេរិកប្រ​ចាំក​ម្ពុជា លើកឡើងពីប​ញ្ហាលោក ​កឹម សុខា ដែលទទួលបា​ន​ការ​បន្ធូ​របន្ថយ លក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាម​ផ្លូ​វតុ​លាកា​រ – CEN