ជនសង្ស័យ៣នាក់ ករណីមិនរាងចាល និង ធ្លាប់ជាប់គុគ២ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពង់ចាម ចេញបាន២ខែ ជាប់វិញដដែល – CEN