អនុទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពជា បរិយាយពីព័​ត៌មាន​មិន​ពិត ហើយនិងការគំរាមកំ​ហែងរបស់វា ចំពោះ​ផ្នែ​កសារ​ព័​ត៌មាន – CEN