អ៊ីតាលី និងអាល្លឺម៉ង់ សហការចាប់ខ្លួន Mafia ជិត ២០០នាក់ – CEN