ចិនសម្តែងកា​រគាំ​ទ្រ​ពេញ​ទំហឹ​ងចំ​ពោះប៉ូលី​សហុ​ងកុង ក្រោយពេលអាមេរិចរិះគ​ន់​ចំពោះ​ការ​បាញ់​ប្រហា​រលើ​បាតុករ – CEN