ហ្វេសបុកបិទ​គណ​នេយ្យ​ក្លែងក្លាយ​ជា​ង ៥ពាន់លានក្នុងឆ្នាំនេះ​ – CEN