ច្បាប់​ស្ដីពី​ការប្រកួតប្រជែង នឹង​ដើរតួនាទី​សំខាន់ គាំទ្រ​ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម ដោយ​ស្មើភាព ការបង្កើត​ធុរកិច្ច​ថ្មីៗ​ – CEN