សម្ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​ខេត្ត​ហ្វូ​ជៀន ១០០ ក្រុមហ៊ុន​មានបំណង​ពិនិត្យ​លើ​សក្ដានុពល​ដើម្បី​ធ្វើការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN