នឹង​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ធុរកិច្ច ជួយ​ជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ពា​ណិ​ជ្ជ​កម្ម និង​វិនិយោគ​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​ – CEN