លោក ម៉ាន់ ប៊ុនធឿន អ្នកកាសែត​ជើងចាស់ បាន​ធ្លាក់ខ្លួន​ឈឺ​ជា​ទម្ងន់ និង​ខ្វះ​លទ្ធភាព​ព្យាបាល​ – CEN