អភិបាលរងខេត្ត និយាយអំពីបញ្ហាមួយចំនួន ដែលកំ​ពុងកើ​តឡើង​ និងកំពុងធ្វើការដោះស្រាយចំនួន៦​ចំណុច​ – CEN