ដំរី៥ក្បាលហើយ ដែលបានដឹកជ​ញ្ជូ​ន ទៅកាន់ព្រៃសហគមន៍បុ​ស្ស​ធំ – CEN