ភ្ញៀវទេសចរចិ​ន ចំនួនលើស​ពី​១,៨៦លាននាក់ មកកម្សាន្តនៅកម្ពុជា – CEN