ខេត្តព្រះសីហនុ នឹងក្លាយជាអ្នកទ្រទ្រង់កំ​ណើ​នសេ​ដ្ឋកិច្ចរបស់​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា – CEN