លោក អុឹ​ម ជីវ៉ា លាលែង​តំណែង ការធ្វើជា​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​វា​គ្រាន់តែ​ជាការ​រៀបចំ​ដើម្បី​ល្អមើល​តែប៉ុណ្ណោះ – CEN