វគ្គ​ប​ណ្តុះ​បណ្តាល​បច្ចេកទេស​គ្រូ​ជំនាញ​​កីឡា​កាយសម្ព័ន្ធ​កម្រិត​១ បញ្ចប់​ដោយ​លទ្ធផល​ល្អប្រសើរ​ – CEN