អាមេរិចពន្យា​រអាជ្ញា​ប័ណ្ឌ ឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លួនបន្ត​ធ្វើ​ជំនួញ​ជា​មួយនឹ​ង Huawei – CEN