ឃាត់ជនសង្ស័យ ១០នាក់ នៅផ្ទះសំណាក់៨៨ ​ក​រណីជួ​ញដូ​រ និងប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់នូ​វ​សារ​ធាតុ​ញៀ​ន – CEN