ក្រុមកម្លាំង​កា​រងារ MIKE19 ត្រូវបានបង្កើត​ឡើ​ង ដើម្បី​ស៊ើបអង្កេតករណី​រំ​លោភ​​ស​​ម្លាប់​ទៅលើកុមារអាយុ ៥ឆ្នាំ ​​នៅខេត្ត​កំ​​ពង់​​ឆ្នាំង – CEN