ពន្ធនាគារព្រៃស មានអគារថ្មីទំនើប រង់ចាំទទួលស្វាគមន៍អ្នកទោស – CEN