អាមេរិចថ្កោលទោ​សកា​រប្រើប្រា​ស់​កងក​ម្លាំងនៅទី​ក្រុង​ហុ​ងកុង – CEN