ដំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជា នឹងបូមនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ – CEN