រដ្ឋបាលស្រុកចន្ទ្រា រៀបចំសិក្ខាសាលាស​មាហរ​ណក​ម្ម កម្មវិធីវិនិយោគបី​ឆ្នាំរំ​កិល ២០២០ -២០២២ – CEN