កីឡាករ-កីឡាការិនីទាំងអស់ ទៅប្រកួតកីឡា S​EA Games ត្រូវតែជៀសវាងការប្រើប្រា​ស់​សារធា​តុលើ​កកម្លាំង ឬសារធាតុ​ញៀ​ន – CEN